Lớp học tiếng nhật online cho người nước ngoài

Thời gian 2021/2022

 

Nội dung: Học online trên ZOOM, để đạt được trình độ tiếng nhật cần thiết cho cuộc sống hàng ngày

 

Đối tượng: Với những người có tiếng nhật không phải là tiếng mẹ đẻ

 

Số lượng: Một số người

 

Học phí: Miễn phí (Phí xử dụng room do bạn tự chi trả, sách giáo khoa, tài liệu đi kèm được tính riêng)

 

Đăng khí: Xin liên hệ bằng điện thoại với phòng giao lưu quốc tế ít nhất 1 tuần trước khi bắt đầu lớp học

 

Liên hệ: Phòng Giao Lưu Quốc Tế Thành Phố

Số điện thoại 027-321-1201