カテゴリー: Sự kiện

Event

Lớp học tiếng nhật online cho người nước ngoài

Thời gian:

Lớp thứ 2 – từ ngày 10 tháng 5 đến 26 tháng 7 (Buổi tối 7giờ – 7 giờ 40 phút) Tổng 10 buổi

Lớp thứ 3(1) – từ ngày 11 tháng 5 đến 13 tháng 7 (Buổi sáng 10giờ – 10 giờ 40 phút) Tổng 10 buổi

Lớp thứ 3(2) – từ ngày 11 tháng 5 đến 13 tháng 7 (Buổi tối 7giờ – 7 giờ 40 phút) Tổng 10 buổi

Lớp thứ 4(1) – từ ngày 12 tháng 5 đến 14 tháng 7 (Buổi sáng 10giờ – 10 giờ 40 phút) Tổng 10 buổi

Lớp thứ 4(2) – từ ngày 12 tháng 5 đến 21 tháng7(Buổi tối 6giờ30 phút – 7giờ10 phút)Tổng 10 buổi

Lớp thứ 5 – từ ngày 13 tháng 5 đến 15 tháng 7 (Buổi tối 7giờ – 7 giờ 40 phút) Tổng 10 buổi

Lớp thứ 7(1)- từ ngày 15 tháng 5 đến 17 tháng 7 (Buổi sáng 10giờ – 10 giờ 40 phút) Tổng 10 buổi

Lớp thứ 7(2) – từ ngày 15 tháng 5 đến 17 tháng 7 (Buổi chiều 1giờ30 phút – 2giờ10 phút)Tổng 10 buổi

 

Nội dung: Học online trên ZOOM, để đạt được trình độ tiếng nhật cần thiết cho cuộc sống hàng ngày

 

Đối tượng: Với những người có tiếng nhật không phải là tiếng mẹ đẻ

 

Số lượng: Một số người

 

Học phí: Miễn phí (Phí xử dụng room do bạn tự chi trả, sách giáo khoa, tài liệu đi kèm được tính riêng)

 

Đăng khí: Xin liên hệ bằng điện thoại với phòng giao lưu quốc tế ít nhất 1 tuần trước khi bắt đầu lớp học

 

Liên hệ: Phòng Giao Lưu Quốc Tế Thành Phố

Số điện thoại 027-321-1201