Plantão Médico de domingos e feriados nacionais

 Data 01/mar.(dom) 08/mar.(dom) 15/mar.(dom) 20/mar.(fer) 22/mar.(dom) 29/mar.(2a)
  

 

Clinica Geral

 Tsukioka Iin

(Iwahana)

☎ 346-1226

 

Yoshimura Iin

(Aioi)

☎ 322-2226

Matsuzaki Iin

(Shimano)

☎ 352-1278

 

Ishizawa Iin

(Showa)

☎ 327-1911

 Kubota Clinic

(Terao)

☎ 310-5717

 

Uehara Iin

(Nakatoyooka)

☎ 327-6955

Onogaki Iin

(Nakai)

☎ 352-2233

 

Koyagui Iin

(Koyagui)

☎ 365-5897

 Yamana Cl.

(Yamana)

☎ 350-5777

 

Ooyama Iin

(Hamagawa)

☎ 343-6036

 Jonan Iin

(Shimowada)

☎ 322-5760

 

Ooyama Iin

(Kaminamie)

☎ 363-2258

  

Pediatria

Sato Iin

(Yanagawa)

☎ 322-2145

Shigueta Clinic

(Shimano)

☎ 350-1700

Hamajiri Clinic

(Hamajiri)

☎ 363-8311

Ooyama Iin

(Kuragano)

☎ 346-0880

 Arai Kinder

(Shimonakai)

☎ 325-4152

 KoizumiShigueta

(Iizuka)

☎ 362-5811

 

 

 Data 05/abr. (dom) 12/abr. (dom) 19/abr. (dom) 26/abr. (dom) 29/abr. (fer)
 

 

 

Clinica Geral

 

Jinseido Iin

(Ino)

☎ 361-4165

 

Akagui Clinic

(Shimokobana)

☎ 340-7400

 

Takasaki Kenko Fukushidaigaku

(Minaniorui)

☎ 388-8840

 

Shimizu Clinic

(Matiya)

☎ 360-4771

 

Iwata Clinic

(Ishihara)

☎ 327-1241

 

Hosoya Clinic

(Oki)

☎ 343-0230

 

Ariga Clinic

(Azuma)

☎ 326-1711

 

Kitatakasaki

(Oohashi)

☎ 322-2707

 

Sato Iin

(Sakae)

☎ 322-4498

 

Nishioka Iin

(Hamagawa)

☎ 344-2252

 

 

Pediatria

 

Kodomonomori

(Iizuka)

☎ 388-8863

 

Shiroyama Clinic

(Shiroyama)

☎ 327-2759

 

Oguri Iin

(Kaminakai)

☎ 327-7887

 

Kamioorui Byoin

(Kamioorui)

☎ 352-1019

 

 Koizumi Iin

(Renjaku)

☎ 322-3985

 

 

Traga seu cartão do seguro de saúde  Horário de atendimento: 9:00 às 18:00 horas

※Consultas de emergência sobre saúde das crianças: ☎ #8000 para pedir um conselho de um profissional de saúde (atendimentos:  2a ao sábado 18:00 às 8:00 no dia seguinte, aos domingos e feriados 9:00 às 8:00 no dia seguinte)