Lớp tiếng Nhật online

Bạn có muốn tham gia lớp học tiếng Nhật online không?

Hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki đã bắt đầu mở lớp học tiếng Nhật online, sử dụng phần mềm Zoom.

Học phí: Miễn phí (Phí sử dụng phần mềm Zoom do người học tự chi trả)

Nếu muốn đăng ký tham gia lớp học

tiếng Nhật online, hãy gọi điện hoặc

gửi mail đến địa chỉ dưới đây

Từ thứ 2~thứ 6

8 giờ 30 phút ~ 17 giờ 15 phút

TEL: 027-321-1201

Email: info@takasaki-irs.org

Lớp Thời gian Giờ học
Lớp thứ 2 Từ ngày 18/1~22/3 Từ 7 giờ ~7 giờ 40 phút tối
Lớp thứ 3 ① Từ ngày 12/1 ~23/3 Từ 10 giờ ~10 giờ 40 sáng
Lớp thứ 3 ② Từ ngày 12/1~23/3 Từ 7 giờ ~ 7 giờ 40 phút tối
Lớp thứ 4 ① Từ ngày 13/1~17/3 Từ 10 giờ ~ 10 giờ 40 phút sáng
Lớp thứ 4 ② Từ ngày 13/1 ~ 17/3 Từ 6 giờ 30 phút ~7 giờ 10 phút tối
Lớp thứ 5 Từ ngày 14/1 ~ 25/3 Từ 7 giờ ~ 7 giờ 40 phút tối
Lớp thứ 7 ① Từ ngày 9/1 ~ 13/3 Từ 10 giờ ~ 10 giờ 40 phút sáng
Lớp thứ 7 ② Từ ngày 9/1 ~13/3 Từ 1 giờ 30 phút ~ 2 giờ 10 phút chiều