Thông báo từ Ban xúc tiến tiêm chủng vacxin

Hãy tham khảo các bản dịch về phiếu dự chẩn và tài liệu giải thích,.v.v.. liên quan đến vấn đề tiêm chủng vacxin virus Corona được đăng tải tại trang web của Bộ Lao động, Phúc lợi và Xã hội.

※Chú ý: Hãy đồng thời tham khảo bản dịch của phiếu dự chẩn và điền thông tin vào phiếu dự chẩn bản tiếng Nhật. (Vui lòng không điền trực tiếp vào bản dịch của phiếu)