Plantão Médico de domingos e feriados nacionais

 

 

 Data 29/dez.(sáb) 30/dez.(dom) 31/dez.(2a) 01/jan.(fer) 02/jan.(4a) 03/jan.(5a)
 

 

 

 

 

Clinica Geral

 

Horikoshi Clinic

(Kaminakai)

☎ 323-3653

 

Horigome Iin

(Kuragano)

☎ 346-2336

 

Kitatakasaki Cl.

(Oohashi)

☎ 322-2707

 

Aihara Iin

(Shimo-Taki)

☎ 352-1272

 

Ogura Clinic

(Shibazaki)

☎ 352-1811

 

Makimoto Iin

(Shibazuka)

☎ 322-3623

 

Monden Clinic

(Tenjin)

☎ 384-3701

 

Sato Iin

(Iizuka)

☎ 362-5122

 

Shimizu Clinic

(Matiya)

☎ 360-4771

 

Igusa Iin

(Tenjin)

☎ 362-2833

 

Kiriyama Clinic

(Suehiro)

☎ 310-1234

 

Nishioka Iin

(Hamagawa)

☎ 344-2252

 

 

Namie Clinic

(Kami-Namie)

☎ 362-5808

 

Matsumoto Iin

(Aioi)

☎ 322-5913

 

Yoshihama Cl.

(Tsurumi)

☎ 322-5865

 

Okamoto Cl.

(Kami-Nakai)

☎ 325-5050

 

Zennyoji Iin

(Kuragano)

☎ 346-2382

Matsuzaki Iin

(Shimano)

☎ 352-1278

 

 

 

Pediatria

 

Koizumi Iin

(Renjaku)

☎ 322-3985

 

Yakankyujitsu

(Takamatsu)

☎ 381-6119

 

Shiroyama Clinic

(Shiroyama)

☎ 327-2759

 

Yakankyujitsu

(Takamatsu)

☎ 381-6119

 

 

Inui Iin

(Miyamoto)

☎ 322-3252

 

Asahi Clinic

(Yanaka)

☎ 345-2323

 

Shigeta Clinic

(Shimano)

☎ 350-1700

 

Miyashita Clinic

(Shinbo)

☎ 360-5577

 

Terao Clinic(Terao)

☎ 324-7788

 

 

 Data 06/jan.(dom) 13/jan.(dom) 14/jan.(fer) 20/jan.(fer) 27/jan.(dom)
 

 

 

 

 

Clinica Geral

 

Yoshida Iin

(Egi)

☎ 326-6210

 

Mori Clinic

(Rakuma)

☎ 343-7568

 

Sato Iin

(Sakae)

☎ 322-4498

 

CBC Clinic

(Egi)

☎ 321-2111

 

Okajo Clinic

(Watanuki)

☎ 395-6116

 

Hanamizuki Iin

(Shimo-Kotori)

☎ 329-7007

 

Tsukioka Iin

(Iwahana)

☎ 346-1226

 

Yawata Clinic

(Yawata)

☎ 343-2247

 

Kobayashi Iin

(Ino)

☎ 362-5188

 

Toyooka Clinic

(Kami-Toyooka)

☎ 340-1159

 

 

 

Pediatria

 

Kamiorui Byoin

(Kami-Orui)

☎ 352-1019

 

Matsushima Iin

(Kaizawa)

☎ 361-5823

 

Kaizawa Chuo

(Higashi-Kaizawa)

☎ 363-7001

 

Sato Iin

(Yanagawa)

☎ 322-2145

 

Kaminakai Family

(Kami-Nakai)

☎ 326-4155

 

※Consultas de emergência sobre saúde das crianças: ☎ #8000 para pedir um conselho de um profissional de saúde (atendimentos: 2a ao sábado 18:00 às 8:00 no dia seguinte, aos domingos e feriados 9:00 às 8:00 no dia seguinte)