Plantão Médico de domingos e feriados nacionais

 

 

 Data 02/dez.(dom) 09/dez.(dom) 16/dez.(dom) 23/dez. (fer) 24/dez.(2a)
 

 

 

Clinica Geral

 

Onogaki Iin

(Nakai)

☎ 027-352-2233

 

Tsuchiya Iin

(Tonya)

☎ 027-360-3555

 

Jinseido Iin

(Ino)

☎ 027-361-4165

 

Uehara Iin

(Nakatoyooka)

☎ 027-327-6955

 

Iwata Clinic

(Yanaka)

☎ 027-347-4560

 

Nishimura Iin

(Showa)

☎ 027-388-1811

 

Aruga Clinic

(Azuma)

☎ 027-326-1711

 

Numano Clinic

(Yanagawa)

☎ 027-322-2926

 

Shimizu Iin

(Shingokan)

☎ 027-322-0534

 

Momonoki Clinic

(Yawata)

☎ 027-344-3130

 

 

 

Pediatria

 

Kodomonomori

(Iizuka)

☎ 027-388-8863

 

Hamajiri Clinic

(Hamajiri)

☎ 027-363-8311

 

Himawari Clinic

(Ninani Orui)

☎ 027-352-9552

 

 

Hiura Iin

(Kenzaki)

☎ 027-344-1175

 

Meimei Clinic

(Shimonojo)

☎ 027-387-0733

 

※Consultas de emergência sobre saúde das crianças: ☎ #8000 para pedir um conselho de um profissional de saúde (atendimentos: 2a ao sábado 18:00 às 8:00 no dia seguinte, aos domingos e feriados 9:00 às 8:00 no dia seguinte)