Plantão Médico de domingos e feriados nacionais

 

 

 Data 02/jun.(dom) 09/jun.(dom) 16/jun.(dom) 23/jun.(dom) 30/jun.(dom)
 

 

 

Clinica Geral

 

Iwata Clinic

(Yanaka)

☎ 347-4560

 

Tsutiya Iin

(Tonya)

☎ 360-3555

 

 

Shimizu Iin

(Shingokan)

☎ 322-0534

 

Nishimura Iin

(Showa)

☎ 388-1811

 

 

Horigome Iin

(Kuragano)

☎ 346-2236

 

Numano Clinic

(Yanagawa)

☎ 322-2926

 

 

Horikoshi Clinic

(Kami-nakai)

☎ 323-3653

 

Kita-takasaki Cl.

(Oohashi)

☎ 322-2707

 

 

Makimoto Iin

(Shibazuka)

☎ 322-3623

 

Shimizu Clinic

(Matiya)

☎ 360-4771

 

 

 

 

Pediatria

 

Kami-orui Byoin

(Kami-orui)

☎ 352-1019

 

Ooyama Iin

(Kuragano)

☎ 346-0880

 

 

 

Kaizawa Chuo Iin

(Higashi-kaizawa)

☎ 363-7001

 

 

 

Matsushima Iin

(Kaizawa)

☎ 361-5823

 

 

 

Koizumi Shigueta

(Iizuka)

☎ 362-5811

 

 

Traga seu cartão do seguro de saúde  Horário de atendimento: 9:00 às 18:00 horas

※Consultas de emergência sobre saúde das crianças: ☎ #8000 para pedir um conselho de um profissional de saúde (atendimentos:  2a ao sábado 18:00 às 8:00 no dia seguinte, aos domingos e feriados 9:00 às 8:00 no dia seguinte)