Plantão Médico de domingos e feriados nacionais

 

 

 Data 07/abr.(dom) 14/abr.(dom) 21/abr.(dom) 28/abr.(dom) 29/abr.(fer) 30/abr.(3a
Clinica Geral Fujie Iin(Kami-Taki)☎ 352-7800 Honda Iin

(Shimo-Toyooka)

☎ 323-8060

Yamana Clinic (Yamana)☎ 350-5777 Toorimati Clinic

(Toori-machi)

☎ 322-6534

Jonan Iin (Shimo-Wada)☎ 322-5760  

Ishizawa Iin

(Showa)

☎ 327-1911

Onogaki Iin (Nakai)☎ 352-2233Momonoki Cl.

(Yawata)

☎ 344-3130

Aizawa Cl.(Egi)☎ 322-6224Tatibana Iin

(Miyamoto)

☎ 322-3133

Iwata Clinic (Ishihara)☎ 327-1241Wakaba Clinic

(Kenzaki)

☎ 344-3354

Pediatria Oguri Iin (Kami-Nakai)☎ 327-7887 Miyashita Cl.(Shinbo)☎ 360-5577 Inui Iin (Miyamoto)☎ 322-3252 Hamajiri Cl.(Hamajiri)☎ 363-8311 Koizumi Iin (Renjaku)☎ 322-3985 Sone Clinic (Kami-Kobana)☎ 360-4580Zenyoji Iin(Kuragano)☎ 346-2382

 

 Data 01/mai.(fer) 02/mai.(5a) 03/mai.(fer) 04/mai.(fer) 05/mai.(fer) 06/mai.(2a)
  

 

Clinica Geral

 Yoshida Iin

(Egui)

☎ 326-6210

 

Ooyama Iin

(Hamagawa)

☎ 343-6036

 

 Sato Iin

(Sakae)

☎ 322-4498

 

Koyagui Iin

(Koyagui)

☎ 365-5897

 

Kondo Iin

(Iwahana)

☎ 346-2208

 

Yawata Clinic

(Yawata)

☎ 343-2247

 

 Okajo Clinic

(Watanuki)

☎ 395-6116

 

Nakazawa Iin

(Tsukunawa)

☎ 361-2996

 

Okamoto Clinic

(Kami-nakai)

☎ 325-5050

 

Akagui Clinic

(Shimo-kobana)

☎ 340-7400

 Aruga Clinic

(Azuma)

☎ 326-1711

 

Katsuta Cl.

(Yatiyo)

☎ 327-5556

  

 

 

Pediatria

Sato Iin

(Yanagawa)

☎ 322-2145

Hiura Iin

(Kenzaki)

☎ 344-1175

 

Meimei Clinic

(Shimonojo)

☎ 387-0733

 

Arai Kinder

(Shimo-nakai)

☎ 325-4152

 

Oguri  Iin

(Kami-nakai)

☎ 327-7887

Kodomonomori

(Iizuka)

☎ 388-8863

 

Kamio Clinic

(Dai)

☎ 315-3741

Himawari Clinic

(Minami-orui)

☎ 352-9552

Kaminakai Family Clinic(Kami-nakai)

☎ 326-4155

 Data 12/mai.(dom) 19/mai.(dom) 26/mai.(dom)
  

 

Clinica Geral

Takagui Iin

(Egui)

☎ 322-1540

 

Gunmayawata

(Yawata)

☎ 381-5505

Jinseido Iin

(Ino)

☎ 361-4165

 

Inui Clinic

(Shimo-kobana)

☎ 343-3368

Yoshida Clinic

(Oyagui)

☎ 388-1079

 

Uehara Iin

(Naka-toyooka)

☎ 327-6955

  

Pediatria

Shigueta Cl.

(Shimano)

☎ 350-1700

Asahi Clinic

(Yanaka)

☎ 345-2323

Terao Clinic

(Terao)

☎ 324-7788

 

Traga seu cartão do seguro de saúde  Horário de atendimento: 9:00 às 18:00 horas

※Consultas de emergência sobre saúde das crianças: ☎ #8000 para pedir um conselho de um profissional de saúde (atendimentos:  2a ao sábado 18:00 às 8:00 no dia seguinte, aos domingos e feriados 9:00 às 8:00 no dia seguinte)