Plantão Médico de domingos e feriados nacionais

 

 

 

 Data 01/dez.(dom) 08/dez.(dom) 15/dez.(dom) 22/dez.(dom) 29/dez.(dom) 30/dez.(2a) 31/dez.(3a)
  

 

Clinica Geral

 Horikoshi Cl.

(Kaminakai)

☎ 323-3653

 

Nishioka Iin

(Hamagawa)

☎ 344-2252

 

Makimoto Iin

(Shibazuka)

☎ 322-3623

 

Namie Cl.

(Kaminamie)

☎ 362-5808

 Igusa Iin

(Tenjin)

☎ 362-2833

 

Kiriyama Cl.

(Suehiro)

☎ 310-1234

 

Kobayashi Iin

(Ino)

☎ 362-5188

 

Sato Iin

(Iizuka)

☎ 362-5122

 Ariga Cl.

(Azuma)

☎ 326-1711

 

Fujie Iin

(Kamitaki)

☎ 352-7800

 

Tatibana Iin

(Miyamoto)

☎ 322-3133

 Aizawa Cl.

(Egui)

☎ 322-6224

 

Torimati Shin.

(Tori)

☎ 322-6534

 

Gunmayawata

(Yawata)

☎ 381-5505

 Okamura Cl.

(Azuma)

☎ 310-1211

 

Otsuka Iin

(Shimokotori)

☎ 360-3321

 

Inui Cl.

(Shimokotori)

☎ 343-3368

  

Pediatria

Sato Iin

(Yanagawa)

☎ 322-2145

 

 

Meimei Cl.

(Shimonojo)

☎ 387-0733

 

 

Terao Cl.

(Terao)

☎ 324-7788

 

 

Shigueta Cl.

(Shimano)

☎ 350-1700

Hamajiri Cl.

(Hamajiri)

☎ 363-8311

 

 

Koizumi Iin

(Renjaku)

☎ 322-3985

 

 

Oyama Iin

(Hamagawa)

☎ 343-6036

 

Himawari Cl.

(Minamiorui)

☎ 352-9552

 

 

Traga seu cartão do seguro de saúde  Horário de atendimento: 9:00 às 18:00 horas

※Consultas de emergência sobre saúde das crianças: ☎ #8000 para pedir um conselho de um profissional de saúde (atendimentos:  2a ao sábado 18:00 às 8:00 no dia seguinte, aos domingos e feriados 9:00 às 8:00 no dia seguinte)