Plantão Médico de domingos e feriados nacionais

 

 

 Data 06/out.(dom) 13/out.(dom) 14/out.(fer) 20/out.(dom) 22/out.(fer) 27/out.(dom)
 

 

 

Clinica Geral

 

Onogaki Iin

(Nakai)

☎ 352-2233

 

Honobono Shin.

(Yatiyo)

☎ 386-6385

 

 

Jinseido Iin

(Ino)

☎ 361-4165

 

Ishizawa Iin

(Showa)

☎ 327-1911

 

Yamana Clinic

(Yamana)

☎ 350-5777

 

Uehara Iin

(Nakatoyooka)

☎ 327-6955

 

 

Iwata Clinic

(Ishihara)

☎ 327-1241

 

Ooyama Iin

(Hamagawa)

☎ 343-6036

 

Takasaki kenko

(Minamioorui)

☎ 388-8840

 

Nakazawa Iin

(Tsukunawa)

☎ 361-2996

 

 

Jonan Iin

(Shimowada)

☎ 322-5760

 

Akagui Cl.

(Shimokobana)

☎ 340-7400

 

 

Pediatria

 

Oguri Iin

(Kaminakai)

☎ 327-7887

 

 

 

Miyashita clinic

(Shinbo)

☎ 360-5577

 

 

 

Kaizawa Iin

(Higashikaizawa)

☎ 363-7001

 

 

 

Matsushima Iin

(Kaizawa)

☎ 361-5823

 

Kami-oorui B.

(Kamioorui)

☎ 352-1019

 

 

 

Kami-nakai Cl

(Kaminakai)

☎ 326-4155

 

 

Traga seu cartão do seguro de saúde  Horário de atendimento: 9:00 às 18:00 horas

※Consultas de emergência sobre saúde das crianças: ☎ #8000 para pedir um conselho de um profissional de saúde (atendimentos:  2a ao sábado 18:00 às 8:00 no dia seguinte, aos domingos e feriados 9:00 às 8:00 no dia seguinte)