Plantão Médico de domingos e feriados nacionais

 Data 03/fev.(dom) 10/fev.(dom) 11/fev.(fer) 17/fev.(dom) 24/fev.(dom)
   

 

 

Clinica Geral

Okamura Clinic(Azuma)

☎ 027-310-1211

 

Nakazawa Iin

(Tsukunawa)

☎ 027-361-2996

Sakurai Iin(Shibazaki)

☎ 027-352-1270

 

Akagi Clinic

(Shimo-Kobana)

☎ 027-340-7400

Yamauchi Iin(Kita-Futaba)

☎ 027-322-6338

 

Shimizu Iin

(Iizuka)

☎ 027-362-2838

 Kubota Clinic(Terao)

☎ 027-310-5717

 

Aoi Clinic

(Yatiyo)

☎ 027-310-3939

 Mitimata Shinryo(Sakae)

☎ 0273-395-6356

 

Hagiwara Iin

(Shimo-Toyooka)

☎ 027-328-1222

   

Pediatria

Ooyama Iin(Kuragano)

☎ 027-346-0880

Kamio Clinic(Dai)

☎ 027-315-3741

Arai Kinder Cl.(Shimo-Nakai)

☎ 027-325-4152

Koizumi-Shigeta (Iizuka)

☎ 270-362-5811

 

Kodomo Cl.Sone(Kami-Kobana)

☎ 027-360-4580

Traga seu cartão do seguro de saúde  Horário de atendimento: 9:00 às 18:00 horas

※Consultas de emergência sobre saúde das crianças: ☎ #8000 para pedir um conselho de um profissional de saúde (atendimentos:  2a ao sábado 18:00 às 8:00 no dia seguinte, aos domingos e feriados 9:00 às 8:00 no dia seguinte)